Rum og relationer firma logo
Tilpasset rumdesign med mennesket i centrum
Uddannelsesinstitution Skole  Indretningsdesign Indretningsarkitekt
Studiemiljø - kreativitet, fællesskab, udvikling...
læringsmiljø læreproces fællesskab inklusion trivsel skoleindretning skoleudvikling
At udforske verden sammen...

Indretningsdesign med fokus på trivsel og udvikling

Læringsmiljø og specialinstitutioner

Rum & Relationer arbejder med indretningsdesign for forskellige typer af institutioner fra universiteter, gymnasier og skoler til specialinstitutioner og behandlingshjem. Vi arbejder både ude og inde.

Indretningsdesign af specialinstitution

Botilbud og behandlingshjem

Rum til mennesker med brug for ekstra omsorg

Vi er optagede af at skabe gode fysiske rammer for børn, unge og voksne i særligt udsatte situationer eller livsfaser. Det kan være indretning af alt fra hospice til specialskoler, døgninstitutioner og botilbud. Vi har øje for både medarbejdernes tarv og borgernes trivsel og er trænede i, at finde på gode rumlige løsninger for mange typer af udfordringer.

Som noget nyt tilbyder vi også at designe individuelle tilpassede løsninger for borgere i skærmede solisttilbud, fx. indretning af borgerens private bolig eller i rum med aktivitets- og samværsfunktion. Ved hjælp af fysisk rammesætning tilstræbes strategisk adfærdsregulering til gavn for borgerens og personalets trivsel. Vi faciliterer optimale rammebetingelser for low arousal pædagogik, ved hjælp af eksisterende dokumentation af borgerens funktionsniveau suppleret af dialog, adfærds- og behovsanalyse, personaleinddragelse og observation af pædagogisk praksis.

Vores ambition er at øge livskvalitet hos sårbare mennesker gennem reduktion af stress udløst af f.eks. indre eller ydre struktursammenbrud. I en nænsom forandringsproces med omtanke for borgerens funktionsniveau designer vi fysiske strukturer gennem erfaringsbaseret effektiv indretning, der tilstræber tryghed og forudsigelighed, genkendelighed og ro i hensigtsmæssige rammer.

Vores speciale er samspillet mellem menneske og rum. Vi er optagede af, hvordan fysiske rammer kan understøtte, stabilisere og udvikle borgerens funktionsniveau og skabe øget trivsel. Gennem brugerproces inddrages, om muligt, borgerens og personalets erfaring og oplevelse til optimering af rummets funktion. Hvilke aktiviteter og opgaver varetages i rummet og er kvadratmeterne udnyttet hensigtsmæssigt i relation hertil?

Med baggrund i pædagogiske, sociologiske, materielkulturelle og kommunikative teorier udvikler vi mennesker ved at indrette rum.

Indretningsdesign multisal kantine indretningsarkitekt

Uddannelsesinstitutioner

Inspirerende læringsmiljøer tiltrækker studerende

Rum & Relationer designer udviklende læringsmiljøer til skoler og uddannelsesinstitutioner. Vi har stor erfaring med læringsmiljøer og kan på den baggrund sikre, at I får en attraktiv og fremadskuende indretning.

Indretningsdesign strukturerer og motiverer adfærd og interaktion mellem mennesker, og er derfor et vigtigt strategisk redskab, når det handler om at skabe optimale rammer for trivsel, læring og udvikling.

Den rigtige indretning af et uddannelsessted kan fx:

Uafhængig rumdesigner - optimalt indretningsdesign

Rum & Relationer arbejder med brugerprocesser, designkoncept, rumdisponering, overflader, inventar, lys, lyd, farver og stoflighed. Når I benytter os som rådgiver og indretningsarkitekt på opgaven, sikrer vi jer, at I får en attraktiv og helhedsorienteret indretning, som understøtter jeres forskellige funktioner og reflekterer jeres helt særlige identitet.

Et projekt kan variere i størrelse fra indretning af et enkelt rum, fx kantine, projektrum, undervisningslokale, multirum, loungeområde eller forberedelsesmiljø - til udarbejdelse af plan for zoneinddeling og nyindretning af en hel uddannelsesinstitution.

Brugerinvolvering Innovation Proces

Medarbejdere og borgere involveres

Brugerinddragelse øger tryghed og kvalitet

Gennem en velgennemtænkt brugerproces kan vi tilgodese, at vigtige ønsker og behov kommer frem i lyset, hvilket er en vigtig forudsætning i forhold til at skabe en løsning af høj kvalitet. Samtidig giver brugerinvolvering større medejerskab og åbenhed i forhold til forandringer. 

Rum & Relationer faciliterer brugerprocesser, der knytter an til rumlige forandringer. Rum & Relationer tilgår enhver opgave med ydmyghed og respekt. Vores erfaring er, at det er i koblingen mellem jeres viden og vores erfaring, at vi finder nøglen til, hvordan indretningen skal se ud hos lige netop jer. Vi lægger vægt på at skabe tryghed og trivsel for både medarbejdere og borgere og har en åben og anerkendende tilgang i processen.

Det er vores erfaring, at veldesignet brugerinddragelse altid er en god idé. Det er forskelligt fra institution til institution, hvordan og hvor omfattende brugerprocessen skal være. Derfor designer vi altid brugerprocessen i nært samarbejde med jer.

Behovsanalysen – et stærkt designfundament

I behovsanalysen samler og strukturerer vi alle de data, som vi har indhentet i forbindelse med brugerprocessen og sammenholder det med projektets rammer og succeskriterier.

Behovsanalysen udgør således et unikt og stærkt designfundament for den enkelte institution.

Landskabsdesign Landskabsarkitekt Institution Legeplads

Landskabsdesign – udendørs leg og læring

Udendørs rum med gode fortællinger

Rum & Relationer vil gerne bringe naturen tættere på mennesket og gøre den vedkommende og tilgængelig på en måde, der er i overensstemmelse med projektets hensigt og det konkrete uderums særegenhed.

I Rum & Relationer koncentrerer vi os om at tilgodese og opmuntre det liv og den atmosfære, der ønskes i det pågældende uderum. Vi designer identitetsstærke ankomstområder, udendørs studiemiljøer, spændende legepladser, hyggelige gårdmiljøer, rekreative haver, naturskønne parker mv.

Vi arbejder med konceptudvikling, disponering, materialer, redskaber, planter, lys og skygge - og vi sikrer, at I får et bæredygtigt og naturskønt udeområde, som støtter op om den funktion og identitet, I ønsker.

Indretning af det udendørs rum kan fx handle om:

"At leve er ikke nok. Solskin, frihed og en lille blomst må man have." - H.C. Andersen (Sommerfuglen)

Udvalgte Projekter - Institution

Kantine MultisalMaskinmesterskolen København: forslag til indretning af multisal, der kan rumme forskellige funktioner (kantine, eksamen, studiemiljø, translokation, fest mv.) på forskellige tidspunkter.

Indretning specialinstitution bosted Hvidborg Skole: indretning af multifunktionelt fællesrum. Specialdesignet inventar. Gymnasium indretningsdesignFrederikssund Gymnasium: idéoplæg til nydesign af atriumgård.


Idéoplæg vedrørende indretning af atriumgård til gymnasium.

Landskabsdesign Institution Landskabsarkitekt Hospice Søndergård: design af udendørs aktivitets- og legeområde.

Indretningsdesign behandlingshjem IndretningsdesignerHvidborg Døgninstitution: indretningsdesign af et hjem for børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet.

Indretningsdesign Julemærkehjem IndretningsarkitektJulemærkehjemmet Skælskør: nye overflader og udsmykning i gangareal

Indretningsdesign Institution IndretningsdesignerJulemærkehjemmet Skælskør: forslag til indretning af ankomstområde.

Artikel

Har du lyst til at læse artikel fra Ballerup Bladet fra den officielle åbning af aktivitetspladsen ved Hospice Søndergård?